МПГУ откри петия международен конкурс за научни грантове, предназначени за научно-изследователска дейност през 2019 година

Compressed file

Московският педагогически държавен университет (МПГУ) откри петия международен конкурс за научни грантове, предназначени за научно-изследователска дейност в базата на Института за перспективни изследвания (ИПИ) през 2019 година. 

Проектът е ориентиран към привличането на перспективни руски и чуждестранни учени към научно-изследователска дейност в МПГУ.

Можете да подадете заявка за участие на сайта на ИПИ в раздела «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
Научные направления и условия конкурса ...

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Квалификационни изисквания към кандидатите:

Научна степен: кандидат/доктор на науките (за чуждестранните участници - PhD);

Наличието на публикации: не по-малко от 1 (една) публикация по заявеното научно направление в списания, влизащи в базата данни Web of Science и/или Scopus през последните 3 години.

Продължителността на изследователските грантове се дели на 3 (три) етапа за пристигане на участниците:

I етап – от 12 март 2019г. до 12 юни 2019г.

II етап – от 15 юни 2019 г. до 12 септември 2019г.

III етап – от 15 септември 2019г. до 15 декември 2019г.

Основни научни направления, по които се приемат заявки от кандидатите за получаване на изследователски грант в ИПИ МПГУ през 2018-2019 г.:

  • Интердисциплинарни изследвания в областта на обществените и хуманитарните науки, в т.ч. институционален анализ, политикономически изследвания, изследвания на процесите за формиране на персонална и групова идентичност, изследвания на социалната комуникация, комплексни, политически, правни, социологически, икономически и исторически изследвания, руското образование, социалната безопасност в правовата държава; самоопределение и социализация на лица с умствена изостаналост; духовно-нравственото възпитание (изследвания и синтез на научни и приложни знания в областта на педагогиката, психологията, теологията, мониторинг и анализ на методики, разработка на нови технологии и учебни програми)
  • Изследвания в областта на социалния компютинг и другите направления, синтезиращи социохуманитарните и компютърни науки (изследвания на високотехнологичните социални мрежи, киберпсихология, киберполитика, компютърна лингвистика, разпознаване на образите, изкуствен интелект, информационни технологии в образованието, информационни системи за управление, нови медии и медийна среда и др.)
  • Когнитивни и невронауки, експериментална психология (фундаментални и приложни аспекти)
  • Изследвания и разработки в различни области на хуманитарните технологии и социалното инженерство (на приложното използване на социохуманитарното и интердисциплинарно знание), в т.ч. политическите технологии, технологиите на държавното, общинско и корпоративно управление, технологиите в сферата на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността, креативните технологии, инклузивния образователен процес, технологиите за прогнозиране, технологиите за социален, организационен и институционален дизайн, педагогическите технологии, в това число психолого-педагогическите особености в обучението и социализацията на дигиталното поколение (разработка на методологии за експертиза на дигиталния образователен контент, експертиза на влиянието на дигиталния образователен контент върху личността на обучаващия се).
  • Изследвания в областта на синтеза на социо-хуманитарните науки и науките за живота, в т.ч. екологични изследвания, биопсихология, изучаване влиянието на генетични и биологически фактори върху индивидуалните особености на личността и социалното поведение.
  • Изследвания в областта на математическото моделиране, социалните, политическите, икономическите, невропсихологическите, екологическите и другите сложни системи и процеси, конструиране на социални представи за лицата с ограничени възможности.
  • Изследвания в областта на екологията (екологичен мониторинг, енергоефективност и енергоспестяване, осигуряване на екологична безопасност на урбанизираните територии, екология на човека, изследване влиянието на високотехнологичните фактори и среди върху човека в условията на големите и малките градове и др.).
  • Изследвания в областта на лингвистиката, в т.ч. социолингвистиката, компютърната лингвистика, невролингвистиката, психолингвистиката, когнитивната лингвистика, корпусната лингвистика и пр.
  • Изследвания в сферата на синтеза на науките за културата и изкуството, в т.ч., изследвания в областта на креативната индустрия, дизайна, теорията, социологията и историята на културата, изкуствознанието, културологични изследвания.

Освен финансовата страна на гранта на изследователите ще бъде оказана организационна и информационна подкрепа, включително безплатно настаняване в комфортни стаи в базата на университета в гр.Пушкино в Подмосковието, хранене, заплащане на транспортните разходи, медицинска застраховка, а за чуждестранните участници е предвидена компенсация на разходите за визи.

Допълнителна информация можете да получите на сайта на ИПИ МПГУ на руски език http://rias.online/, на английски език  http://eng.rias.online/

Приемът на заявки ще продължи до 15 февруари 2019 година.