МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДЕКЛАМАТОРИ «ЖИВАТА КЛАСИКА»

Compressed file

Открита е регистрацията за Международния конкурс за млади декламатори «Живата класика». Това е състезание по декламация на откъси от прозаични произведения на руски и чужди писатели.

Възрастта на участниците, допускани до участие в конкурса, е от 10 до 17 години включително към момента на провеждане етапите на подбора за общоруския финал на конкурса (май 2018 г.). Конкурсът се провежда ежегодно на руски език. Участието в конкурса е безплатно. 

Учредител и организатор на конкурса е Фондация «Живата класика»

Ръководството на организацията и провеждането на конкурса осъществява организационен комитет, формиран от представители на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация, Россътрудничество, Федералната агенция по печата и масовите комуникации „Роспечат“, Фондация «Русский мир», Фондация «Живата класика», дейци на културата и изкуството, преподаватели по руски език и литература.

Организацията и провеждането на конкурса в различните страни се ръководи от национални куратори: представители на Россътрудничество, обществени дейци, учители по руски език и литература, педагози от системата за допълнително образование, сътрудници в библиотеки. Националните куратори утвърждават журито на конкурса в различните страни. В състава на журито трябва да влизат 3-7 човека.

В журито участват писатели, актьори, режисьори, литературоведи, обществени дейци, деятели на културата и изкуството, преподаватели по литература и руски език, представители на Россътрудничество. Председателят на журито на конкурса трябва да се сменя всяка година. Един и същи председател на журито не може да бъде избиран два пъти.

Организаторът публикува координатите на националните куратори на официалния сайт на конкурса http://www.youngreaders.ru.

Страните–участнички в конкурса се определят на база заявките, постъпили на сайта http://www.youngreaders.ru.

Срок за подаване на заявките за участие в конкурса от чуждестранните участници: от 1 ноември 2017 г. до 25 януари 2018 г.

РЕД ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Участието в конкурса е безплатно. Разрешената възраст на участниците е от 10 до 17 лет включително. Конкурсът се провежда за всички желаещи, без предварителен подбор. В хода на конкурсните състезания участникът декламира наизуст или използва напечатан текст (използването на текста е допустимо само на предварителния етап за подбор) откъс от което и да е прозаично произведение на всеки руски или чужд автор на руски език. Продължителността на декламацията за всеки участник е от 2 до 5 минути. Превишаване на регламента не се допуска. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЕТАПИТЕ НА КОНКУРСА

Международният конкурс се провежда във формат на очно участие в страните-участнички. Конкурсът се провежда сред участници, регистрирани на официалния сайт на конкурса.

Участникът в конкурса може да бъде регистриран и от негов законен представител (родители, осиновители, опекуни и попечители, представители на такива учреждения като детски домове, домове за инвалиди, представители на органите за опека и попечителство).

Отговорниците за провеждане на конкурса в училищата трябва да оповестят участниците за необходимостта да се регистрират на сайта http://www.youngreaders.ru и да допуснат до участие в конкурса само регистрираните деца и юноши.

Решение за провеждане на предварителните етапи за подбор (на училищно, районно, градско ниво) взема националният куратор на конкурса на базата на количеството заявки от участниците. В случаите, когато посочените етапи бъдат проведени, националният куратор в личния си кабинет на сайта http://www.youngreaders.ru отбелязва в списъка участниците, успешно преминали предварителния подбор на училищно/районно/градско ниво. Данните на участниците се пренасят в списъка «Фактически участници в националния етап».

Националният куратор публикува на сайта http://www.youngreaders.ru информация за мястото и времето на провеждане на националния етапа на конкурса не по-късно от 1 февруари 2018 година. В случай, че участникът не може да присъства на националния етап, той трябва да запише своето представяне на видео и да го изпрати на националния куратор на конкурса, както и на куратора на международния конкурс в Русия (вж. раздел «Контактна информация») не по-късно от 20 февруари 2018 г. Видеодекламацията трябва да бъде показана и оценена в рамките на националния етап на конкурса.

Победителите в националния етап стават участници на международния финал в МДЦ «Артек».

За участие на победителите в националния етап на очния конкурс в международния финал националният куратор трябва не по-късно от 1 април 2018 година да публикува на сайта отчет за провеждането на националния етап на конкурса и да предостави в оргкомитета информация за билетите в Симферопол (в МДЦ «Артек») за победителите и техните придружители. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕКЛАМАЦИИТЕ

Оценката на декламацията на участника се осъществява по десетобална скала. Декламациите се оценяват по следните параметри:

— избор на текст на произведение: доколко избраното произведение е органично за изпълнителя;

— дълбочина на навлизането в образната система и смисловата структура на текста;

— грамотна реч;

— способност да окаже естетическо, интелектуално и емоционално въздействие върху зрителя.

Самостоятелният избор на произведение от участниците в конкурса се приветства, при това участникът може да се обърне за помощ при избора на текст към родителите, роднините, учителите, библиотекарите, приятелите си. На организатора на конкурса се препоръчва да предлага на участника да избере произведение от руски писатели от XIX-XX век, съвременни руски писатели, регионални писатели, чуждестранни писатели.

ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Регистрация на участниците на сайта http://www.youngreaders.ru

Срок за провеждане: 1 ноември 2017 г. — 25 януари 2018 г.

Провеждане на предварителните етапи за подбор на училищно, районно, градско ниво (на усмотрение на националния куратор на конкурса).

Място на провеждане — училища, библиотеки, културни центрове.

Срок на провеждане: 1-28 февруари 2018 г.

Национален финал.

Мястото на провеждане се определя от националния куратор. Срок на провеждането: 1-15 март 2018 г.

Международен финал.

Място на провеждането — Международен детски център «Артек».

Срок на провеждането: май 2018 г.

По-подробно за конкурса можете да научите на сайта https://youngreaders.ru.