Кампания по подбор на кандидати за обучение в руските вузове за 2019/2020

МОЖЕТЕ ДА ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСИ: +7 (495) 204-8661 (вътр. 317, 310, 345, 348) RUSSIA.STUDY - официален сайт за подбор на чужди граждани за обучение в Руската Федерация

Compressed file

МВнР на Русия, Министерството на образованието и науката на Русия и Россотрудничество вземат непосредствено участие в планирането, организацията и подсигуряването на провежданата кампания за подбор в рамките на реализацията на постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (постановление на Правителството на Руската федерация от 08.10.2013 №891 „За определяне на квота за образование на чужди граждани и лица без гражданство в Руската федерация“) (по-нататък – квота). Кампанията за подбор се провежда в съответствие с Порядком отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 844 (Реда за подбор на чужди граждани и лица без гражданство за обучение в рамките на определената от Правителството на Руската федерация квота за образование на чужди граждани и лица без гражданство в Руската федерация, утвърден със заповед на Министерството на образованието и науката на Русия от 28.07.2014 № 844 (регистриран в Министерството на правосъдието на Русия от 03.10.2014 № 34236, по-нататък – Ред на подбора).

Подборът се осъществява на два етапа:

- първият етап на подбора се осъществява от руските задгранични учреждения в чуждите страни;

- вторият етап подбора се осъществява от руските образователни организации, готови да приемат за обучение чужди граждани, преминали първия етап на подбор на кандидати.

Първият етап на подбора предвижда:

а) събиране на сведения за чуждите граждани, изявили желание да се обучават в руските образователни организации;

б) провеждане на изпитания за подбор.

 

Събиране на сведения за чуждите граждани, изявили желание да се обучават в руските образователни организации

Руското задгранично учреждение осъществява функциите по подбор в съответната страна, използвайки електронна форма за събиране на документи russia.study (по-нататък – RUSSIA.STUDY).

Руското задгранично учреждение взема непосредствено участие в оказването на информационна и консултационна подкрепа на чуждите граждани по въпросите на подбора и приема за обучение в руските образователни организации.

Руското задгранично учреждение информира чуждите граждани, изявили желание да се обучават в руските образователни организации, за възможността да се регистрират в RUSSIA.STUDY и да представят в дадената система копия на документите, чиито оригинали в съответствие с Порядком отбора (Реда на подбора) кандидатът трябва да притежава за участие във втория етап на подбора (по-нататък – досие на кандидата). Регистрацията на чуждия гражданин в RUSSIA.STUDY се осъществява с цел преминаване на подбора за обучение в руските образователни организации за сметка на бюджетни средства от федералния бюджет в съответствие с установената от Правителството на Руската федерация квота. Предоставя се и възможност за регистрация на кандидатите за прием за обучение в образователните организации за сметка на средства на физически и юридически лица в съответствие с контрактите за оказване на платени образователни услуги.

За да бъде поканен за изпитанията на подбора, чуждият гражданин, регистриран в RUSSIA.STUDY, трябва (и е достатъчно) качествено да попълни анкетата в системата, да представи сканирано копие на паспорта си и да изпрати попълнената анкета за проверка.

Руското задгранично учреждение своевременно разглежда чрез RUSSIA.STUDY постъпилите за проверка анкети. В случай, че бъдат установени недостатъци, анкетата подлежи на връщане за доработване на чуждия гражданин, регистриран в тази система, като се посочват забележките към нея.

Провеждане на изпитанията за подбор

Руското задгранично учреждение с цел организация и обезпечение на провеждането на изпитанията за подбора сформира в своята база работна група (комисия). В състава на работната група (комисия) могат да бъдат включени представители на руските федерални органи на изпълнителната власт и държавните корпорации, междудържавни и руски обществени организации, както и руски образователни организации. В зависимост от спецификата на страната се подсигурява участие в работата на такава група (комисия) на представители на организации и ведомства на съответната страна, включително на органите за управление на образованието в страната.

Централният апарат на Россотрудничество при необходимост командирова свои представители за участие в работата на работната група (комисия).

Руското задгранично учреждение при формирането на работната група (комисия) разработва и утвърждава Правила на работната група (комисия). В Правилата на работната група (комисия) се определят: съставът и кворумът на работната група (комисия), графикът и мястото на провеждане на изпитанията за подбора, формата на тези изпитания, методиката за оценка на резултатите (критерии на подбора).

Руското задгранично учреждение своевременно уведомява чрез RUSSIA.STUDY чуждите граждани, чиито анкети са минали проверката, за датата, времето, мястото и условията за провеждане на изпитанията за подбора.

Руското задгранично учреждение организира и осигурява провеждането на изпитанията за подбора в своята база съгласно утвърдените Правила на работната група (комисия). Работната група (комисия) взема непосредствено участие в провеждането на изпитанията за подбора.

Чуждите граждани, претендиращи за обучение по специалности (направления на подготовка, професии), изискващи от кандидатстващите лица наличието на определени творчески способности, физически и (или) психологически качества, се явяват на допълнителни изпитания с творческа и (или) професионална

насоченост, които се провеждат от руските образователни организации на територията на Руската Федерация.

Руското задгранично учреждение според резултатите от изпитанията за подбора формира обща листа на изпитанията по подбора. Резултатите от такива изпитания подлежат на степенувано подреждане. В общата листа на изпитанията за подбора се посочват: фамилия, име и презиме на участниците в изпитанията по подбора; рождена дата на участниците; срокове и място на провеждане на изпитанията; форма на изпитанията; оценка на резултатите им. Създадената обща листа след изпитанията по подбора се съгласува с членовете на работната група (комисия), като се взема предвид установения кворум. Руското задгранично учреждение внася в RUSSIA.STUDY сведения за резултатите от изпитанията по подбора и уведомява чрез посочената система чуждите граждани за тези резултати.

Руското задгранично учреждение на основата на съгласуваната листа от изпитанията по подбора изготвя списък на кандидатите. Списъкът на кандидатите трябва да бъде единен в рамките на действащата редакция на плана за приемане на чужди граждани. Броят чужди граждани, включени в списъка на кандидатите, не може да превишава определената за дадената страна квота. В случай, че бъде определена допълнителна квота за тази страна, изготвянето на допълнителен списък на кандидатите се осъществява също на основата на съгласуваната листа на изпитанията по подбора, като се опира на степенуваната подредба на резултатите от тези изпитания.

Руското задгранично учреждение уведомява чрез RUSSIA.STUDY чуждите граждани, включени в списъка на кандидатите, за определените изисквания към досието на кандидата и за предвидените за изготвянето му срокове.

Чуждият гражданин, включен в списъка на кандидатите, подготвя в RUSSIA.STUDY досие на кандидата и го изпраща за проверка.

Руското задгранично учреждение своевременно осъществява чрез RUSSIA.STUDY проверка на качеството на подготвените досиета на кандидатите. В случай, че бъдат открити недостатъци, досието на кандидата подлежи на връщане за доработване на чуждия гражданин, включен в списъка на кандидатите, като са посочени и забележките към досието. Руското задгранично учреждение внася в RUSSIA.STUDY сведения за резултатите от първия етап на подбора и уведомява чрез посочената система чуждите граждани за тези резултати.

Руското задгранично учреждение изпраща в съпроводително писмо в Централния апарат на Россотрудничество само списък на кандидатите и информира за резултатите от изготвените в RUSSIA.STUDY досиета на тези кандидати.

Централният апарат на Россотрудничество разглежда представените от руското задгранично учреждение резултати от първия етап на подбора и изпраща в съпроводително писмо в Министерството на образованието и науката на Русия получените резултати за провеждане на втория етап на подбора.

След изпращането на резултатите от първия етап на подбора в Министерството на образованието и науката на Русия внасянето на изменения и допълнения в списъка на кандидатите не е възможно.

Втори етап на подбора

Министерството на образованието и науката на Русия разглежда представения от Централния апарат на Россотрудничество списък на кандидатите и досиетата на тези кандидати за установяване на това, доколко те съответстват на предварителните изисквания.

Министерството на образованието и науката на Русия информира руските образователни организации, готови да приемат за обучение чужди граждани, за списъците на кандидатите, изявили желание да се обучават в съответните образователни организации, и досиетата на тези кандидати.

Руските образователни организации вземат непосредствено участие в подбора на кандидатите, изявили желание да се обучават в съответните образователни организации.

В случай, че нивото на владеене на руски език на кандидата, изявил желание да се обучава в съответните образователни организации, е недостатъчен за усвояване на основната образователна програма на руски език, такъв кандидат се изпраща от Министерството на образованието и науката на Русия за обучение в подготвителен факултет.

Руските образователни организации според резултатите от подбора на кандидатите, изявили желание да се обучават в съответните образователни организации, представят в Министерството на образованието и науката на Русия следните списъци на кандидатите, избрани за обучение в образователната организация:

- списък на кандидатите, избрани от образователната организация за обучение по основните професионални образователни програми,

които искат да се обучават същата година - в годината на подбора чужди граждани;

- списък на кандидатите, подбрани от образователната организация за обучение по основните професионални образователни програми, които искат да се обучават следващата година - в годината след годината на подбора на чужди граждани (в случай, че е необходимо, за обучение на кандидата в подготвителен факултет).

Министерството на образованието и науката на Русия на основата на списъка с кандидати, подбрани за обучение от образователните организации, подготвя направление за обучение на чуждия гражданин в онази руска образователна организация, която в анкетата на кандидата има най-малкият номер по ред сред организациите, избрали за обучение този гражданин.

Министерството на образованието и науката на Русия с цел организация на влизането на територията на Руската Федерация и приемането за обучение на чуждите граждани в руските образователни организации осигурява свеждането на посочените направления до тези организации.

Министерството на образованието и науката на Русия представя в Централния апарат на Россотрудничество сведения за резултатите от втория етап на подбора, включително за резултатите от подготовката на направления за обучение на чуждите граждани, за разпределението на чуждите граждани в руските образователни организации, както и за разпределението на чуждите граждани, чието ниво на владеене на руски език не е достатъчно за усвояване на основната образователна програма на руски език, в подготвителните факултети.

Централният апарат на Россотрудничество информира руското задгранично учреждение за резултатите от втория етап на подбора по реда на получаването им от Министерството на образованието и науката на Русия.

Руското задгранично учреждение уведомява чрез RUSSIA.STUDY кандидатите, избрани за обучение от образователните организации, за резултатите от втория етап на подбора.

Руското задгранично учреждение осигурява взаимодействие с кандидатите, избрани за обучение от образователните организации, по въпросите на организирането на влизането им на територията на Руската Федерация и пристигането на тези кандидати за обучение в съответните образователни организации. Сроковете за пристигане за

обучение на кандидатите подлежат на уточняване непосредствено в образователните организации.

Подаване на заявки за платено обучение (по контракт).

Обръщаме внимание, че приемът на чужди граждани за обучение в руските образователни организации за сметка на средства на физически и юридически лица в съответствие с договорите за оказване на платени образователни услуги също е едно от приоритетните направления в популяризацията на руските образователни услуги.

На сайта RUSSIA.STUDY е предвидено подаването на заявки за обучение на контрактна основа. За това е необходимо да натиснете иконката: «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРАКТУ» („ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРАКТ“) и да следвате инструкциите. На всички допълнителни въпроси в рамките на подаване на заявките за обучение по контракт е необходимо да се обърнете на електронен адрес: INFO@RUSSIA.STUDY.