Държавна програма за оказване съдействие на доброволното преселване в Русия на сънародниците от чужбина

Compressed file

Държавната програма за оказване съдействие на доброволното преселване в Руската федерация на сънародниците от чужбина (по-нататък – Държавна програма, Програма), е едно от приоритетните направления на миграционната политика на Русия, тя е призвана да способства социално-икономическото развитие на Русия и подобряването на  демографската ситуация в страната.

Държавната програма предвижда възможността за преселване в Русия за трудова дейност на определени в регионалната програма свободни места, осъществяване на предприемаческа дейност, водене на лично помощно стопанство, за обучение в учебните заведения за професионално образование.

Участие в Програмата имат право да вземат руски сънародници, живеещи в чужбина, както и сънародници, постоянно или временно живеещи на територията на Руската Федерация на законно основание, или имащи временно убежище в Русия.

Участници в Държавната програма могат да станат лица, достигнали 18-годишна възраст, притежаващи дееспособност, планиращи да се преселят за определено свободно работно място, имащи намерение да получат професионално образование в Русия, и сънародници, предполагащи да създадат собствен бизнес, в това число в агропромишления комплекс, или просто да се занимават с личното си помощно стопанство.

Държавната програма предвижда преселването на сънародник – участник в Програмата - заедно с членовете на семейството му. Членовете на семейството на участник в Държавната програма, имащи право на съвместно преселване с него в Руската федерация, са: съпруга (съпруг), деца, в това число осиновени или намиращи се под опека (попечителство); децата на съпругата (съпруга) участник в Държавната програма; родителите на участника в Държавната програма и техните съпрузи; родните сестри и братя на участника в Държавната програма и техните съпрузи; децата на родните сестри и братя на участника в Държавната програма и техните съпрузи, в това число осиновените или намиращи се под опека (попечителство), бабите, дядовците, внуците.                      

Участникът в Държавната програма и членовете на семейството му, съвместно преселващи се на постоянно местожителство в Руската федерация, имат правото да получат държавни гаранции и социална подкрепа в зависимост от избраната територията за преселване, в това число:     

 • на компенсация за сметка на средства от федералния бюджет на разходите им;
 • на преместване в бъдещото местожителство;
 • на освобождаване от заплащане на митнически тарифи в съответствие с митническото законодателство на Митническия съюз;                          
 • на компенсация на разходите за заплащане на държавната такса за издаване на документите, определящи юридическия статут на преселниците на територията на Руската федерация (за издаването на чуждестранен гражданин или лице без гражданство на разрешение за временно настаняване, разрешение за пребиваване, за разглеждане на заявленията за предоставяне на гражданство, придобиване на гражданство, възстановяване на гражданство, заявления за определяне на принадлежността към гражданство, включително издаването на съответните документи, за издаване на паспорт на гражданин на Руската федерация);                                                 
 • на получаване на пособия за настаняване на новото място);                                           
 • за осъществяване в Руската федерация на трудова дейност
 • без получаване на разрешение за работа;                                                                          
 • получаване на ежемесечно пособие при липсата на доход от трудова, предприемаческа и друга дейност (назначава се за периода до придобиване на гражданство на Руската федерация, но не повече от 6 месеца).                            
 • Освен това участието в Държавната програма дава на участника в нея и на членовете на семейството му, които нямат руско гражданство, правото да получат приоритетно разрешение за временно жителство, разрешение за пребиваване и гражданство на Руската федерация.

Сънародниците, желаещи да вземат участие в Програмата, трябва лично да подадат заявление за участие в Държавната програма в упълномощения орган
зад граница (за сънародниците, живеещи в чужбина) или в териториалния орган на ФМС на Русия в субекта на Руската федерация, в който се реализира съответната регионална програма за преселение (за сънародниците, имащи разрешение за временно жителство, разрешение за пребиваване или на които е предоставено временно убежище в Русия).

При подаване на заявление за участие в Държавната програма едновременно е необходимо да се предоставят копия на документите, удостоверяващи личността му и личността на членовете на семейството му; копия на документите за семейно положение на сънародника и членовете на семейството му; копия на документите за образование, за професионална подготовка; за  трудов стаж, за наличието на научно звание и степен, както и сведения, характеризиращи личността на сънародника, живеещ в чужбина, и членовете на семейството му, неговите професионални навици и умения (ако има такива документи).                                                               

Сънародникът, станал участник в Държавната програма, получава свидетелство по установен от Правителството на Руската федерация образец с валидност три години.                                                 

С актуална информация за Държавната програма можете да се запознаете на следните информационни ресурси:

 • ФМС (Федерална миграционна служба) на Русия (fms.gov.ru и aiss.gov.ru);
 • МВнР на Русия (ruvek.ru);
 • Роструд (rostrud.ru и www.trudvsem.ru);
 • Россотрудничество (rs.gov.ru).